کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان معامله عشق | ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ

📚 نام کتاب: معامله عشق   📚 نویسنده: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚خلاصه: آدم ﻫﺎي اﯾﻦ داﺳﺘﺎن  ، ﻫﺮ ﮐﺪام درﮔﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽِ ﺧﻮدﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آرام ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن! ﮐﻪ درﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽِ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد، و آﯾﺎ ﺑﺎز کردن اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟!.

دانلود رمان معامله عشق | ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ

📚 نام کتاب: معامله عشق

 

📚 نویسنده: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚خلاصه:

آدم ﻫﺎي اﯾﻦ داﺳﺘﺎن  ، ﻫﺮ ﮐﺪام درﮔﯿﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽِ ﺧﻮدﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آرام ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن! ﮐﻪ درﺣﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽِ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد، و آﯾﺎ ﺑﺎز کردن اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ؟!

.