کدستان

کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود مجموعه رمان زندگینامه خون آشام | افشین جاهد

📚 نام کتاب: بازگشت ضحاک   📚 نویسنده: افشین جاهد   📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 1   📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی   منبع: good-life.ir   📚 بخشی از کتاب: صدای بال زدن و جیغ وحشیانه پرنده ای در تاریکی منو از بیحسی که در اون فرو رفته بودم در آورد . سرم را چرخاندم و مهره های گردنم ترق و تروق به صدا درآمدند لباسهایم خیس شده بودند ظاهرا باران باریده بود . به ساعتم نگاهی انداختم عقربه های شب نمای ساعت نشان می دادند که چند ساعتی از نیمه شب گذشته است…

تلگرام
دانلود مجموعه رمان زندگینامه خون آشام | افشین جاهد

📚 نام کتاب: بازگشت ضحاک

 

📚 نویسنده: افشین جاهد

 

📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 1

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی

 

منبع: good-life.ir

 

📚 بخشی از کتاب:

صدای بال زدن و جیغ وحشیانه پرنده ای در تاریکی منو از بیحسی که در اون فرو رفته بودم در آورد . سرم را چرخاندم و مهره های گردنم ترق و تروق به صدا درآمدند لباسهایم خیس شده بودند ظاهرا باران باریده بود . به ساعتم نگاهی انداختم عقربه های شب نمای ساعت نشان می دادند که چند ساعتی از نیمه شب گذشته است .

بعد از طلوع آفتاب به گورستان آمده بودم پس نزدیک به بیست ساعتی هست که اینجا نشسته و حال سرما تمام وجودم را فرا گرفته و باعث شده بود بدنم به خشکی درختی کهنسال شود …

کش و قوسی به خودم دادم و از دردی که در استخون هایم دوید ناله کردم . به زحمت سر پا ایستادم ولی سرم گیج رفت و پاهای بیحس شده ام توان حمل بدنم را نداشت و چشمهایم سیاهی می رفت . لجوجانه خواستم قدمی بردارم که...

 

زندگینامه خون آشام جلد دوم 

📚 نام کتاب: ساحره

 

📚 نویسنده: افشین جاهد

 

📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 2

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی

 

منبع: good-life.ir

 

📚 بخشی از کتاب:

چشمهايش را باز كرد و محكم به بازويم چنگ انداخت صورتش خیس از عرق بود و همزمان میشد ترس و نا آگاهي رو در نگاهش ديد. بدنش سخت شده بود و مفصل هاي دست و پاهايش چنان خشك شده بود كه براي خواباندنش روي تخت مشكل داشتم .

جیغ كوتاه و خفه اي كشید انگار كه بخواد حرفي بزنه ولي قدرت بیرون دادن نفسش رو نداشته باشه. صورتش كبود شده بود و همانطور كه بي صدا اشك میريخت سیاهي چشم هايش بالا رفت بدنش به سمت بالا قوس برداشت و به رعشه اي شديد افتاد...

 

زندگینامه خون آشام جلد سوم 

📚 نام کتاب: جنگ جهانی سوم

 

📚 نویسنده: افشین جاهد

 

📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 3

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی

 

منبع: good-life.ir

زندگینامه خون آشام جلد چهارم 

📚 نام کتاب: برده شیطان

 

📚 نویسنده: افشین جاهد

 

📚 مجموعه: زندگینامه خون آشام جلد 4

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی   #فانتزی  #خون_آشامی

 

منبع: good-life.ir

 

📚 بخشی از کتاب:

صدای در زدن سریع و بی امان لیزا برایم تبدیل به کابوس شده بود کابوسی که از صدای دینگ دینگ ساعت که وقت بیداری و رفتن به مدرسه را خبر می داد هم بدتر بود . لیزا سمج ترین و اعصاب خورد کن ترین خدمتکاری بود که تا به حال دیده بودم . تازه چهار روز از اقامتم در این هتل می گذشت ولی در همین چهار روز لیزا بیش از چهل بار در اتاقم را کوبیده

و به بهانه ای سراغم می آمد.

 

اگر دلم به حالش نمی سوخت با بردن شکایتش پیش مدیر هتل از دستش خلاص می شدم ولی او فقط شوق دیدار با خوناشام ها را داشت و...