کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان به من فرصت بده | مسیحه زادخو

📚 نام کتاب: به من فرصت بده   📚 نویسنده: مسیحه زادخو   📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه   📚 خلاصه: ندارد   📖 ابتدای رمان: پشت شیشه ایستادم و داشتم نگاه میکردم هنوز ایستاده بودم هنوز نیومده بود چادربه سختی روی سرم نگه میداشتم چندبار افتاد دوباره سرم کردم اوم…بابام اومد ..با لباس راه راه …دل بیچارم تاب وتحمل نداشت با این وضعیت ببینمش بابا پشت شیشه ایستادبغض راه گلوموگرفت که بابایم گوشی رو برداشت ته ریش داشت چقد شکسته شده بود چقد تو این یه ماه تغییرکرده بود دستام میلرزید…

دانلود رمان به من فرصت بده | مسیحه زادخو

📚 نام کتاب: به من فرصت بده

 

📚 نویسنده: مسیحه زادخو

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی #عاشقانه

 

📚 خلاصه: ندارد

 

📖 ابتدای رمان:

پشت شیشه ایستادم و داشتم نگاه میکردم هنوز ایستاده بودم هنوز نیومده بود چادربه سختی روی سرم نگه میداشتم چندبار افتاد دوباره سرم کردم اوم…بابام اومد ..با لباس راه راه …دل بیچارم تاب وتحمل نداشت با این وضعیت ببینمش بابا پشت شیشه ایستادبغض راه گلوموگرفت که بابایم گوشی رو برداشت ته ریش داشت چقد شکسته شده بود چقد تو این یه ماه تغییرکرده بود دستام میلرزید گوشیی رو برداشتم و با بغض گفتم خوبی بابا؟

بابا هم صداش پربغض بود مرد صبور خونمون مرد عین کوه خونه ی دو نفرمون بغض داشت که گفت خودت خوبی غزل بابا؟

خیلی سعی کردم بغضم نشکنه که گفتم خوبم بابایی خوبم

چادر ازسرم افتاد روی سرم کشیدم و گفتم چکارکنم بابا رضایت نمیدن پول خونه هم خیلی کمه دیه دو برابر ماه حرام بوده

بابا با بغض گفت باهاشون حرف میزدی

حرف زدم التماس کردم (باگریه گفتم) به پاشون افتادم فایده ای نداره میگن باید دیه کامل بدیم تارضایت بدن ... از کجا بیارم بابا؟

.