کتابز

http://ketabzz.ir/

دانلود رمان پایان تمام قصه ها | پانیا.ف.ن

📚 نام کتاب: پایان تمام قصه ها   📚 نویسنده: پانیا.ف.ن   📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #عاشقانه  #معمایی    📚 خلاصه: ندارد   📖 ابتدای رمان: از اینکه مدام عرض اتاق رو رفتم و اومدم سرگیجه گرفتم،از اینکه مدام به خودم گفتم آره درسته حالت تهوع گرفتم،از اینکه مدام در گوشم خونده شد نه متنفر شدم از هر چه صداست. باز گوشی ام زنگ خورد و مانند اره برقی مغزم رو دو نیم کرد.احتمال می دهم نزدیک به 04 تماس بی پاسخ روی صحفه به نمایش دربیاید.نگاهش کردم و از حدسی که زده بودم 1 رقم بیشتر بود.سرم…

دانلود رمان پایان تمام قصه ها | پانیا.ف.ن

📚 نام کتاب: پایان تمام قصه ها

 

📚 نویسنده: پانیا.ف.ن

 

📚 ژانر: #رمان_ایرانی  #عاشقانه  #معمایی 

 

📚 خلاصه: ندارد

 

📖 ابتدای رمان:

از اینکه مدام عرض اتاق رو رفتم و اومدم سرگیجه گرفتم،از اینکه مدام به خودم گفتم آره درسته حالت تهوع

گرفتم،از اینکه مدام در گوشم خونده شد نه متنفر شدم از هر چه صداست.

باز گوشی ام زنگ خورد و مانند اره برقی مغزم رو دو نیم کرد.احتمال می دهم نزدیک به 04 تماس بی پاسخ روی

صحفه به نمایش دربیاید.نگاهش کردم و از حدسی که زده بودم 1 رقم بیشتر بود.سرم سوت کشید. 01 بار زنگ

زده بود و من جواب نداده بودم و حالا مطمئنا با صورتی سرخ و کبود به سراغم می اومد.صدای زنگ خونه که بلند

شد باز به خودم گفتم حدسم درسته چون پشت سرهم زنگ رو فشار می داد و ول کن ماجرا هم نبود.آنقدر زنگ

رو فشار داد که از رو رفتم و در رو براش باز کردم.از راه نرسیده،سلام نداده و حتی در رو نبسته گفت:

-مغز خر که میگن خوردی درسته چون تو برای صبحانه یا شایدم شام دیشب میل کردی.

-آره خوردم اما رو دلم مونده.

با این حرفم در رو محکم بهم بست،رنگ صورتش سرخ تر شد

.